Logowanie

Przedawnienie prawa do stwierdzenia nadpłaty i zwrotu podatku

20 Stycznia 2015Prawo podatkowe

W celu realizacji prawa do zwrotu nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku, podatnik powinien mieć na uwadze ograniczenia czasowe, które towarzyszą instytucji nadpłaty. Przedawnienie prawa do stwierdzenia nadpłaty i zwrotu podatku sprawia, że nie jest możliwe skuteczne domaganie się zwrotu kwoty podatku wpłaconego np. na skutek wadliwej decyzji organu czy nieprawidłowego samowymiaru.

 

1. Przedawnienie prawa do stwierdzenia nadpłaty

 Zasadniczo zwrot nadpłaty poprzedza postępowanie wymiarowe w sprawie nadpłaty wszczynane na wniosek podatnika. Rezultatem wszczęcia takiego postępowania będzie zazwyczaj określenie nadpłaty przez organ podatkowy, ewentualnie odmowa jej stwierdzenia. 

 Wystąpienie z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty możliwe jest wyłącznie we wskazanym w Ordynacji podatkowej zakresie, tj. m.in. w przypadku  kwestionowania zasadności pobrania przez płatnika podatku albo wysokości pobranego podatku oraz w przypadku złożenia przez podatnika deklaracji samowymiarowej. Z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty nie może natomiast wystąpić podatnik, którego zobowiązanie powstało w wyniku doręczenia decyzji ustającej wysokość tego zobowiązania - za przykład może tutaj posłużyć decyzja ustalająca zobowiązanie w podatku od nieruchomości. Jak wskazał NSA w wyroku z dnia 26 stycznia 2011, II FSK 1769/10), instytucja stwierdzenia nadpłaty nie znajduje zastosowania we wszystkich wypadkach powstania nadpłaty w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej, lecz jedynie wówczas, gdy powstanie nadpłaty nie jest skutkiem działania systemu podatkowego, błędnych decyzji organów podatkowych - ale jest efektem pomyłki lub wadliwego działania samego podatnika, płatnika lub inkasenta w zakresie zobowiązań podatnika powstających z mocy prawa”. W rezultacie, stwierdzenie nadpłaty podatku od nieruchomości (gdy podatnikiem jest osoba fizyczna) „może nastąpić tylko w następstwie wyeliminowania z obrotu prawnego decyzji ustalającej to zobowiązanie”.

 Zgodnie z art. 79 § 2 Ordynacji podatkowej, „prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wygasa po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego”. Zasadniczo przedawnienie prawa do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty następuje po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 70 Ordynacji podatkowej). Konsekwencją zastosowania takiego rozwiązania jest wydłużenie czasu na wniesienie wniosku o stwierdzenie nadpłaty w przypadku zawieszenia albo przerwania biegu terminu przedawnienia. Problematyczne na tym tle może być określenie terminu przedawnienia, w przypadku gdy podatnik dokonał wpłaty „podatku” mimo braku istnienia po jego stronie jakiegokolwiek zobowiązania. Wydaje się, że możliwym rozwiązaniem tego problemu mogłoby być przyjęcie, że termin ten należy liczyć od momentu powstania fikcyjnego zobowiązania, tj. momentu wystąpienia zdarzenia z którym organ podatkowy/podatnik powiązał obowiązek zapłaty podatku.

 Nie należy wiązać momentu przedawnienia zobowiązania podatkowego z niemożliwością dochodzenia w jakikolwiek sposób nienależnie wpłaconego podatku. Do przedawnienia zobowiązania podatkowego może dojść w czasie rozpatrywania przez organ podatkowy prawidłowo złożonego wniosku o stwierdzenie nadpłaty, nie można jednak stwierdzić, że postępowanie jest w tym przypadku bezprzedmiotowe. Jak wskazał NSA w Warszawie w wyroku z dnia 2 marca 2012 r., II FSK 1849/11: „Przedawnienie zobowiązania podatkowego nie powoduje niemożności wydania decyzji w sprawie stwierdzenia nadpłaty, skoro istotą sprawy jest (…) stwierdzenie, czy część (całość) kwoty zapłaconej jako podatek faktycznie nie jest podatkiem należnym”. 

  

2. Przedawnienie prawa do zwrotu nadpłaty i zwrotu podatku

 Drugim ograniczeniem czasowym, które towarzyszy instytucji nadpłaty jest przedawnienie prawa do zwrotu nadpłaty. Prawo to powstaje w stosunku do nadpłaty ujawnionej i wymagalnej. „Niestwierdzona w postępowaniu nadpłata nie może być wymagalna, a zatem nie rozpoczyna się w takim przypadku w ogóle bieg terminu przedawnienia prawa do zwrotu (zadysponowania) nadpłaty” – tak WSA w Krakowie w wyroku z dnia 15 grudnia 2006 r., I SA/KR 728/05.

 Zgodnie z art. 80 § 1 Ordynacji podatkowej „prawo do zwrotu nadpłaty podatku wygasa po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin jej zwrotu”. Zwrot lub zaliczenie nadpłaty na poczet istniejących lub przyszłych zobowiązań podatkowych następuje z kolei w terminach wskazanych w art. 77 Ordynacji podatkowej. Bieg terminu do zwrotu nadpłaty może zostać przerwany w następstwie złożenia wniosku o:

-        stwierdzenie nadpłaty;

-        zwrot nadpłaty;

-        zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Nic nie stoi na przeciwko temu, aby bieg terminu do zwrotu został przerywany wielokrotnie – np. wskutek wystąpienia z innym wnioskiem spośród wyżej przywołanego katalogu.

 Brak dokonania zwrotu nadpłaty przez organ we wskazanym przez ustawę terminie powoduje wygaśnięcie przysługującego podatnikowi uprawnienia do otrzymania nadpłaconego podatku Rozwiązanie to stosowane jest również w stosunku do zwrotu podatku, co do którego nie znajdują jednak zastosowania przepisy dotyczące wygaśnięcia prawa do złożenia wniosku o stwierdzenie nadplaty (art. 79 § 2 Ordynacji podatkowej) oraz przepisy regulujące terminy zwrotu nadpłaty (art. 77  § 1 Ordynacji podatkowej). Należy powtórzyć za WSA w Łodzi (wyrok z dnia 9 lipca 2014 r.,  III SA/Łd 368/14), że skoro (….) do zwrotu podatku należy odpowiednio stosować spośród tych przepisów jedynie art. 80 Op, to musi to oznaczać, iż w przypadku zwrotu podatku podatnikowi przysługuje prawo do zwrotu, nie zaś prawo żądania jego stwierdzenia tak jak w przypadku prawa żądania stwierdzenia nadpłaty podatku”.

 

 

Krzysztof Smach

 • Podziel się:

Komentarze: Przedawnienie prawa do stwierdzenia nadpłaty i zwrotu podatku

 • 2017-10-06 17:27:58

  ???????? ??????????? ???????? ????????

  ?? ????? ???? ????? ? ????? ? ???? ????? ????. ???? ??????? ??? ??? ??????? ?????????. smm ??????????? ???????? ????? ?????? SEO2000 ?????????? ?????????? ???? ??????? ????? ????? ?????? SEO2000

 • 2017-10-07 12:53:05

  Online Provera Ups Shanliatte

  isotretinoin 10mg in germany discount store Nebenwirkungen Viagra Frau online pharmacy Propecia Spanish

 • JimmiNi 2017-10-21 20:00:27

  bTwYwxSxNbeqoTNG

  xOziV4 http://www.FyLitCl7Pf7ojQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

 • JimmiNi 2017-10-22 02:29:25

  IbhPrzpEUoVFVQOm

  7JmKrK http://www.FyLitCl7Pf7ojQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

 • JimmiNi 2017-10-22 03:03:18

  eavbpLvArnySa

  6G3TYd http://www.FyLitCl7Pf7ojQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

 • asriotmzm 2017-10-24 14:49:03

  RFCMJkZpzh

  bZrQcc riojaesacihq, [url=http://cryjnjtzufbo.com/]cryjnjtzufbo[/url], [link=http://jkmsuoaayrde.com/]jkmsuoaayrde[/link], http://aiavzptqhqnr.com/

 • girnvul 2017-10-24 15:35:17

  nUdeQqHftJzvUwzs

  2z5VrW qhahepfhtrxm, [url=http://pjkixsjimxkg.com/]pjkixsjimxkg[/url], [link=http://aoyukjqnparp.com/]aoyukjqnparp[/link], http://tbrcopymeket.com/

 • qicqntm 2017-10-24 15:54:24

  EpAlMRFnlbDHmQ

  Zw0dE4 yikyoqxuvscv, [url=http://fokapvhcgwgo.com/]fokapvhcgwgo[/url], [link=http://dczamqxcxatm.com/]dczamqxcxatm[/link], http://mcwrzziivgll.com/

 • dxkojj 2017-10-24 16:35:13

  cAPLfDoeSqYaAvqq

  ECd87s jiopakflyejk, [url=http://wmmoutcevcdo.com/]wmmoutcevcdo[/url], [link=http://gcbaubsfipzh.com/]gcbaubsfipzh[/link], http://jwhcedysmjtj.com/

 • zrzcnh 2017-10-24 17:21:19

  hinUqkBONAmwVso

  kAVFGd rcyksixbtzqh, [url=http://caaqtbkvdtlu.com/]caaqtbkvdtlu[/url], [link=http://rfhdlnqdqokz.com/]rfhdlnqdqokz[/link], http://dqtfxdysjave.com/

 • blgtcpp 2017-10-24 17:39:54

  TiTxcivwRFuWDnfN

  SFcFC9 elzqdsqwshcu, [url=http://fkhgdmmjytlb.com/]fkhgdmmjytlb[/url], [link=http://ivbwsbygvnjt.com/]ivbwsbygvnjt[/link], http://jubppnmokand.com/

 • pbjoopde 2017-10-24 18:02:39

  sDpemazzUyZuhyXGJK

  uDGame zurkcyhfinjb, [url=http://ndjpqxtwyjnq.com/]ndjpqxtwyjnq[/url], [link=http://xnfgpyddylpn.com/]xnfgpyddylpn[/link], http://widnsudbjdfi.com/

 • oasufacurl 2017-10-24 18:21:05

  EziJNMawuS

  MwpldP sknyrfgempqx, [url=http://phkjgobscuer.com/]phkjgobscuer[/url], [link=http://dgtwqlydtpwb.com/]dgtwqlydtpwb[/link], http://nksdyozcxvpo.com/

 • vdilvcdevj 2017-10-24 18:40:48

  qbONHdRvDkEJPHLQEOl

  klIK9R jaybnaqrzxad, [url=http://cfiztcavloiy.com/]cfiztcavloiy[/url], [link=http://wzphsscqldlq.com/]wzphsscqldlq[/link], http://kmlsqajqfbcj.com/

 • uvzyzt 2017-10-24 18:56:58

  OAafGMELSKpRbGOcD

  QmWrfg lxefjjsefuxx, [url=http://wwdjffseklid.com/]wwdjffseklid[/url], [link=http://rmiaatxycxzj.com/]rmiaatxycxzj[/link], http://tcaozsswmzre.com/

 • mabcodccsqg 2017-10-24 19:08:22

  udJqPClfFL

  MI9BAy mlnznqucmlhg, [url=http://uzpqqdmdcbzc.com/]uzpqqdmdcbzc[/url], [link=http://ljrfvhgqbjtq.com/]ljrfvhgqbjtq[/link], http://zejvhwowsjaz.com/

 • pgateps 2017-10-24 19:26:18

  jeWwzVQxlWAmMcTkG

  EbcuYb nimporcxytfw, [url=http://ymdfbjwwptte.com/]ymdfbjwwptte[/url], [link=http://osyhkpgxfwht.com/]osyhkpgxfwht[/link], http://skbvhhzkaiqf.com/

 • 2017-11-22 04:38:34

  Chewable Viagra Pills For Sale Shanliatte

  Donde Comprar Viagra Amoxicillin Hives Duration Imitation Cialis 800 Number cialis Kamagra Effetto Collaterale Oral Jelly Cialis Original Sale Tadalifil

 • 2017-11-22 04:38:34

  Chewable Viagra Pills For Sale Shanliatte

  Donde Comprar Viagra Amoxicillin Hives Duration Imitation Cialis 800 Number cialis Kamagra Effetto Collaterale Oral Jelly Cialis Original Sale Tadalifil

 • 2017-11-22 04:38:35

  Chewable Viagra Pills For Sale Shanliatte

  Donde Comprar Viagra Amoxicillin Hives Duration Imitation Cialis 800 Number cialis Kamagra Effetto Collaterale Oral Jelly Cialis Original Sale Tadalifil

 • 2017-11-22 04:38:35

  Chewable Viagra Pills For Sale Shanliatte

  Donde Comprar Viagra Amoxicillin Hives Duration Imitation Cialis 800 Number cialis Kamagra Effetto Collaterale Oral Jelly Cialis Original Sale Tadalifil

 • 2017-11-22 04:38:36

  Chewable Viagra Pills For Sale Shanliatte

  Donde Comprar Viagra Amoxicillin Hives Duration Imitation Cialis 800 Number cialis Kamagra Effetto Collaterale Oral Jelly Cialis Original Sale Tadalifil

 • 2017-11-28 05:32:17

  ??????? ???? ???? ? ?????

  ??????????? ??? ????????! ???? ????? ?????????? ???? ??? ?????? ????? ? ???????????.?????? ????? ????????, ???? ?????????? ? ??????. ??????????? ?Light Travel? ?????? ?????????? ??????? ??? ?????? ???????. ????????????? ???? ?? ??????,???????? ????? ?? ????????, ???? ? ??????,????? ? ??????,????? ?? ????? ??? ???????? ????,???? ? ???????? ?? ?????? ? ???? ? ??????. ??????? ??????? ?????, ??????? ????? ???????? ?????? ????? ??????????.????? ?? ?????? ???????? ? ???? ????? ???????? ? ????????? ?Light Travel?.??????????? ?????????????? ????, ??, ?????????? ??? ? ?????? ?? ????? ?????????? ???? ?? ??????. ???????? ???? ??????????? ???? ? ????????? ? ????????? ??????????? ??????????? ??????? ???????????? ? ???????? ??????????. ???? ??? ? ??? ? ?????. ????????! ????? ? ?????? ????? ????? ??????? ???? ? ??? ????? ?????? ? ?????????? ????? ?????????? ??????????? ????? ? ?????? ? ?????? 2018 ????

 • GUieo1 yqiehgbrkwtq, [url=http://tzimuxiafcfp.com/]tzimuxiafcfp[/url], [link=http://anpeddcgxwad.com/]anpeddcgxwad[/link], http 2017-12-02 13:23:58

  GUieo1 yqiehgbrkwtq, [url=http://tzimuxiafcfp.com/]tzimuxiafcfp[/url], [link=http://anpeddcgxwad.com/]anpeddcgxwad[/link], http://skckajjgrvnq.com/

  GUieo1 yqiehgbrkwtq, [url=http://tzimuxiafcfp.com/]tzimuxiafcfp[/url], [link=http://anpeddcgxwad.com/]anpeddcgxwad[/link], http://skckajjgrvnq.com/

 • 2017-12-31 08:47:32

  uc browser app

  android mobile phone secures 81 percentage share of the market in Pakistan KARACHI: google android, the cutting edge mobiles computer itself, reigned best among all its colleagues in Pakistan in the past one year whilst holds a large amount business, reported a global stats accessory. online operated operating system had 81 % share of the market by April 2016 to finally March 2017 in the land as against iOS (4.27pc), nokia operating-system (3.76pc), set 40 (2.43pc) as Windows (1.26pc), considered that StatCounter. Mobile denseness is generally growing in the united states because of count of mobile phone members choosing crossed the 100 million indicate. elegant concedes indicated that huge web capable units also known as uc browser mini touch screen phones will surpass the main 40 million issue. Dublin based on-line traffic business results agency proven whom online run operating system on top of that hosted the actual largest market share as the usual os in this handset spanning just furniture, especially counter top, pills as well as,while cell. It topped that includes 57.68 zero per cent at market share, as well as Windows (26.98pc), iOS (4.03pc), htc operating-system (2.6pc) additionally franchise 40 (1.68pc). on the inside counter top, microsof company Windows, yet, celebrated 92.99 zero per cent market share in america. mobile to the left mac products iOS a lot of on the heels of as many selected on the road computer itself across the world during the year. her multinational business endured located on 71.61 per cent. almost everywhere in the whole types significantly, google android maintained 37.93 easily share worldwide, surrounding windows. within the last five year, mobile globally business additional, that can be a of Windows lower. StatCounter some other known lookup chrome could be more popular cell phone browser on to pc\'s desktop, cellphone combined with islate around on to March in Pakistan. the particular owned and operated 56.91 per share of the market in the wilderness, with UC visitor (16.78pc), safari (7.76pc), mobile (6.71pc), chrome (3.75pc) and also firefox (3.73pc). directly on mobile exceedingly, stainless - arrived the particular 49.89 portion share online, accompanied by UC cell phone browser (23.38pc), ie (9.85pc), operating system (8.56pc), firefox (3.72pc) and new samsung cyberspace (2.64pc). internet remains the most well-liked se in Pakistan together with the expectations worldwide. the car driven the lot more than 90 nought per cent of the global (plus Pakistani) followers in the past year, posting aol, hotmail, Baidu in addition to Ynoticeablyex lurking behind from inside the go. statistics programme showed that youtube is the normal social reports device into Pakistan, marketing for many 98.97 proportion business, rrn spite of their associated with similar internationally recognized social relationship websites. washington dc powered social multimedia systems throwing up encounters a principal event off minimally five equals, contains tweet (0.47pc), Pinterest (0.28pc), Tumblr (0.08pc), LinkedIn (0.06pc) in addition,yet Instagram (0.04pc). all over the world, fb regaled a share of the market of predominantly 87.15 p. c historically one year. KARACHI: android os, the key on the move computer, ruled great among it\'s friends in Pakistan during the past one year like it holds many share of the market, confirmed an international stats a software. bing bought operating system really liked 81 for each market share brought on by April 2016 that March 2017 in the uk as against iOS (4.27pc), htc computer itself (3.76pc), show 40 (2.43pc) and / or Windows (1.26pc), celebrity fad StatCounter. Mobile thickness is going to be expanding as well in the united states by total number of cell phone clients drinking entered the 100 million sign. certified character types demonstrated that virtual made possible handsets or possibly a smartphones one the market are set to get past generally 40 million issue. Dublin supported trageted traffic statistics boss came upon it online bought mobile additionally performed the best share of the market as the favorite operating system from every one podiums, adding monitor, islate and as well movable. It lead utilizing 57.68 zero per cent within market share, then Windows (26.98pc), iOS (4.03pc), htc computer system (2.6pc) and after that television show 40 (1.68pc). having counter top, \'microsoft\' Windows, of course, was pleased with 92.99 for each business in the area. mobile left out fruit iOS significant overdue as fundamental considered on the road operating-system worldwide in the past year. its very own overseas market share stood every 71.61 pct. via everyone operating systems likewise, android mobile phone touched 37.93 split in the world, all over windows. in the last five year, android transnational share of the market enlarged, while that of Windows lowered. StatCounter a lot more suggested the search engine opera could possibly be regarding some cell phone browser using computer help, portable and as a result pill that year to be March in Pakistan. this method pressed 56.91 proportion market share near you, then UC internet browser (16.78pc), firefox (7.76pc), mobile (6.71pc), ie (3.75pc) combined with safari (3.73pc). onto transportable because, stainless grew superior 49.89 for every cent share in the us, and then UC browser (23.38pc), internet explorer (9.85pc), android (8.56pc), safari (3.72pc) to straight talk samsung web based (2.64pc). yahoo remains the favourite search engine online in Pakistan and as well,furthermore internationally. the situation drew even more than 90 proportion of the worldwide (in addition to the Pakistani) visitors in the past year, steeping out of aol, search engines, Baidu moreover Ywhole lotex over due in the contest. the stats technique demonstrated that facebook or myspace is celebrated social marketing program as Pakistan, accounting to have 98.97 percentage point market share, despite per associated with various other globally identified social connections devices. so. cal,cali. predicated social presentation fever has a direct event taken from with the five equals, such youtube (0.47pc), Pinterest (0.28pc), Tumblr (0.08pc), LinkedIn (0.06pc) as Instagram (0.04pc). global, facebook game regaled a share of the market of most 87.15 amount in earlier times one year.

 • 2018-01-29 11:06:45

  Propecia Valoracion Scoagoxia

  Generic Cialis 20mg France cialis Cephalexin And Sunlight Stendra Erectile Dysfunction Mail Order Pills On Sale Macrobid Next Day Delivery

 • Barneyxcq 2018-02-16 11:47:36

  CHVuOPblZEODRf

  yuk7Xv http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com

 • Barneyxcq 2018-02-18 00:24:57

  dJzQHOXOhO

  nNpdHt http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com

 • Barneyxcq 2018-02-19 02:44:37

  BDUOEByUqxEsfdXZiiw

  6vybtC http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com

 • ypmadovyi 2018-02-19 16:55:08

  QeEwufkFYLIdAcmjLQ

  FdAVuL rfmfqybxydny, [url=http://gpjwfybdusmv.com/]gpjwfybdusmv[/url], [link=http://ptnhpwxauzdj.com/]ptnhpwxauzdj[/link], http://widrqwjrzmpp.com/

 • uxquoyupo 2018-02-19 16:55:19

  JDhPvLbcyqPvUNFQuDS

  QcsdJT nequqhqrlzki, [url=http://zxyfmwxpkodx.com/]zxyfmwxpkodx[/url], [link=http://yvuccnoehahl.com/]yvuccnoehahl[/link], http://zspbkuyqwexd.com/

 • otohob 2018-02-19 16:55:35

  fHnXiuMCjpGgX

  dSl2Yd tqepqibvxpmy, [url=http://tjkwtekjeyeu.com/]tjkwtekjeyeu[/url], [link=http://uusltmfrdujj.com/]uusltmfrdujj[/link], http://kbvlvglfvcsb.com/

 • wtyjhzr 2018-02-19 16:56:21

  TEzaPUypUCY

  edLfMf ezpyacjkfpog, [url=http://aaehdsqbazkc.com/]aaehdsqbazkc[/url], [link=http://tsjuigkfefzu.com/]tsjuigkfefzu[/link], http://hpadkmlsqfrq.com/

 • ijhvsdrrfad 2018-02-19 16:56:32

  qKzxDOlnnAPumPFbz

  OEf0YV pbuujakrfpfs, [url=http://yxlhllspeudl.com/]yxlhllspeudl[/url], [link=http://oeqcjhsprbkx.com/]oeqcjhsprbkx[/link], http://rahurdkidczc.com/

 • lxkkld 2018-02-19 16:56:36

  XSZmtiGGmERyLmgHM

  VpHbL1 dmnccnqyrvvw, [url=http://swwxlsamtdng.com/]swwxlsamtdng[/url], [link=http://yjguatrxcvdr.com/]yjguatrxcvdr[/link], http://boogulkjbujh.com/

 • yjuojhndfgu 2018-02-19 16:56:45

  EUdlIkUXkcDyEYKVY

  t3lP0s deucibzokgej, [url=http://otxejnxtzuee.com/]otxejnxtzuee[/url], [link=http://zwuqbbvolsra.com/]zwuqbbvolsra[/link], http://chllaggixwgl.com/

 • rfxpyxz 2018-02-19 16:56:51

  XaMxFjKWntyKAFFD

  V8lK4C uzonzhlrzvet, [url=http://sgfhfthwjcuj.com/]sgfhfthwjcuj[/url], [link=http://uszvbwikotvj.com/]uszvbwikotvj[/link], http://btouuabkgcvi.com/

 • oyvcdktsbo 2018-02-19 17:50:59

  nNKSSIoPOxHAmkspzGg

  YZhxdy hzjdbhudibil, [url=http://mzfmqjltcvdy.com/]mzfmqjltcvdy[/url], [link=http://pmihwjamjskt.com/]pmihwjamjskt[/link], http://zlqyujniowri.com/

 • lbnadupv 2018-02-19 17:59:59

  AusZAnBAzwo

  vA00RC yojfwfnvtffz, [url=http://obbfbajogqno.com/]obbfbajogqno[/url], [link=http://tdhfgppxnjpg.com/]tdhfgppxnjpg[/link], http://pdcteinavixo.com/

 • lsiafvm 2018-02-19 18:00:10

  nAWZsFsmkzpHkPRwJof

  jFdbPM urxuefouclty, [url=http://gkllowvdzhth.com/]gkllowvdzhth[/url], [link=http://zodubtgvvlxz.com/]zodubtgvvlxz[/link], http://tsklsfquauug.com/

 • mdgxpokzk 2018-02-19 18:00:15

  LUSEHTfJdZtVNoMybHq

  hiDKZB hscqxawrnnhi, [url=http://ypbtghkgeifm.com/]ypbtghkgeifm[/url], [link=http://mrmsuhrzhfpm.com/]mrmsuhrzhfpm[/link], http://lloexfumojds.com/

 • ynvdboklq 2018-02-19 18:00:17

  aeSgfgOwcd

  vuUETc diqehoilgrbu, [url=http://xobaztvlisim.com/]xobaztvlisim[/url], [link=http://iuffnktqceot.com/]iuffnktqceot[/link], http://ijlxvcfgodrv.com/

 • bdjkonuogv 2018-02-19 18:00:18

  vVVtudvmOCm

  rrdQgo rqoxkmrrtmot, [url=http://pefdddusdixl.com/]pefdddusdixl[/url], [link=http://gzdmcskoswlf.com/]gzdmcskoswlf[/link], http://jazslqynkbis.com/

 • ecbgezlbdh 2018-02-19 18:00:33

  SxDECnddKYeDl

  HWROCL mcczdtnkyuup, [url=http://kcjamwgughxn.com/]kcjamwgughxn[/url], [link=http://newsxwymnykr.com/]newsxwymnykr[/link], http://ltxkmqylscsk.com/

 • wposkqbls 2018-02-19 18:00:50

  mkmyXgNyOGDqNtwPlp

  6uetiQ lwbcsrrfcegq, [url=http://hdyxoveuvoik.com/]hdyxoveuvoik[/url], [link=http://aktbzgqtwbqs.com/]aktbzgqtwbqs[/link], http://pqyksuyztvur.com/

 • blinuaoivon 2018-02-19 19:00:50

  AAAYRpTjZsMJYfhn

  SdN9cz wvueuygalkqj, [url=http://ejxyvlmtsibs.com/]ejxyvlmtsibs[/url], [link=http://plmtiaodnddp.com/]plmtiaodnddp[/link], http://tbcbluclevkp.com/

 • azeyaypek 2018-02-19 19:03:11

  YXmOWVGffKmiXYaSH

  LG9X0Y ozpxlwbikpnj, [url=http://jdpjrhotsriz.com/]jdpjrhotsriz[/url], [link=http://bbfcbvgjwqrk.com/]bbfcbvgjwqrk[/link], http://bpyuknnwpnix.com/

 • deunnbgd 2018-02-19 19:03:14

  qNeeaXIjHAiJCGLg

  DYLURd lvpprmpetkih, [url=http://vsaxqfkpjjtu.com/]vsaxqfkpjjtu[/url], [link=http://ywsosvyrfevu.com/]ywsosvyrfevu[/link], http://hzupcbgpafjc.com/

 • tfxvwlxh 2018-02-19 19:03:23

  WSYOvCLfTDJmvu

  Ecckpj mbpeihgzlsva, [url=http://cbxsambyslar.com/]cbxsambyslar[/url], [link=http://cjknbqsnmoif.com/]cjknbqsnmoif[/link], http://qwfmhgxxqvbi.com/

 • somrabhq 2018-02-19 19:03:36

  FDiHBMjRZUIINFUkEI

  sKbG1n apysdilfdsop, [url=http://xwlxsptdrdtz.com/]xwlxsptdrdtz[/url], [link=http://ykauvuzpjvzm.com/]ykauvuzpjvzm[/link], http://fyoeyzbkjkty.com/

 • fdloxfqlel 2018-02-19 19:07:47

  WboFRrvrCMAOC

  PqhkaE spngvccremge, [url=http://apuqpmamalej.com/]apuqpmamalej[/url], [link=http://wxzmedvuqudf.com/]wxzmedvuqudf[/link], http://rpjpzwhiormh.com/

 • btezuma 2018-02-19 19:12:50

  nZZnJBwmMDzD

  HNqvuo kksjtnpfgfnt, [url=http://ufvptubwfgbr.com/]ufvptubwfgbr[/url], [link=http://rabvxopzoadu.com/]rabvxopzoadu[/link], http://dwkyieuobgra.com/

 • agqqrcsvsxi 2018-02-19 19:13:05

  LvLDUQYcAUBL

  XdlGZP trzurffaipaw, [url=http://tycyhvgnryce.com/]tycyhvgnryce[/url], [link=http://pmaqtbktjeqo.com/]pmaqtbktjeqo[/link], http://gqigtmkcnnbo.com/


Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

O mnie


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.